نيازسنجی خدمات مشاوره‌ای مورد نياز واحدهای صنعتی استان بوشهر

پاسخگوي گرامی:

با سلام، با عنايت به اينكه شركت شهرك‌های صنعتي استان بوشهر بر اساس وظايف و ماموريتهاي خود در نظر دارد كلينيك كسب و كار سيار را با هدف ارايه خدمات مشاوره در حوزه هاي ذكر شده در زیر به واحدهاي صنعتي كوچك و متوسط مستقر در شهرستان دشتستان و ذينفعان خوشه صنعتي خرماي استان، برگزار نمايد، لذا به منظور دنبال نمودن يك رهيافت منطقي جهت دعوت و انتخابات مشاوران مورد نياز به منظور پوشش عمده نيازهاي مشاوره اي صنعت استان، پاسخگويي دقيق حضرتعالي به مجموعه سؤالهاي اين پرسشنامه كمك شاياني به انجام موفق اين طرح خواهد نمود. پيشاپيش از همكاري صميمانه شما سپاسگزاريم.